HR
EN

Odjeli

ODJEL ZA ISTRAŽIVANJE I INTERPRETACIJU BAŠTINE

Odjel za istraživanje i interpretaciju baštine provodi prikupljanje i istraživanje povijesne, spomeničke i arhivske građe, dokumentacije i literature vezane uz kulturno-povijesni i društveni razvoj Šibenika i okolice, s posebnim naglaskom na šibenski fortifikacijski sustav.

Djelatnici odjela:

 • predlažu metode prezentacije i interpretacije baštinske ili umjetničke građe
 • osmišljavaju i kreiraju izložbene postave
 • potpisuju znanstvene, stručne ili popularno-znanstvene radove i tekstove
 • predvode izradu sadržaja vezanih uz interpretaciju istražene građe, s posebnim naglaskom za upoznavanje s digitalnim metodama istraživanja i interpretacije baštine
 • u suradnji s drugim Odjelima sudjeluje u pripremi i prijavi nacionalnih ili europskih projekata Ustanove
 • prezentiraju aktivnosti Ustanove na nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima
 • osmišljavaju i provode edukativne planove, programe i aktivnosti za djecu i mlade, polaznike odgojno-obrazovnih ustanova, ali prema potrebi i za osoblje, suradnike, građane i ostale posjetitelje

RADNA MJESTA

 • Voditelj odjela za istraživanje i interpretaciju
 • Savjetnik za istraživanje i interpretaciju baštine
 • Viši stručni suradnik za istraživanje baštine
 • Viši stručni suradnik za interpretaciju baštine
 • Stručni suradnik za istraživanje i interpretaciju baštine

 

ODJEL ZA PROGRAMSKU PRODUKCIJU

Odjel programske produkcije bavi se poslovima vezanim uz razvoj, kreiranje, ugovaranje, produkciju i organizaciju svih vrsta kulturnih i umjetničkih programa Ustanove: koncertnih, glazbeno-scenskih, kazališnih, plesnih, filmskih, književnih i programa razvoja publike i to u suradnji s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim umjetnicima i organizacijama.

Odjel je zadužen za kreiranje programske politike Ustanove za srednjoročno i dugoročno razdoblje, za programsko i financijsko planiranje i praćenje programa.

Zadatci Odjela:

 • provodi sve aktivnosti i obveze od ugovaranja predviđenih programa do njihove krajnje realizacije (odabir izvođača, izradu hodograma i troškovnika, aktivnu komunikaciju i koordinaciju s izvođačima, organizacijskim timom i ostalim Odjelima unutar Ustanove u svrhu što uspješnije provedbe i promocije programa)
 • aktivna komunikacija s vanjskim organizatorima, odnosno partnerima i drugim korisnicima za čije se programe koordiniraju i organiziraju poslovi
 • koordinacija rada vanjskih suradnika na programima

RADNA MJESTA

 • Voditelj odjela za programsku produkciju
 • Glavni producent programa
 • Producent programa
 • Organizator programa
 • Pomoćni producent
ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I PROJEKTE

U Odjelu za međunarodnu suradnju i projekte obavljaju se poslovi vezani uz uspostavu i upravljanje partnerstvima, suradnjama i umrežavanjima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Rad Odjela obuhvaća:

 • pripremu i provođenje projekata i prijave na regionalne, nacionalne, europske i druge izvore financiranja
 • praćenje javno dostupnih izvora financiranja, planiranje i provođenje investicija 
 • suradnje s profesionalnim mrežama u Hrvatskoj i Europi
 • kontinuirano surađivanje sa stručnim institucijama i partnerima
 • predstavljanje i promociju projekata Ustanove u inozemstvu
 • organizaciju međunarodnih razmjena i studijskih posjeta u zemlji i inozemstvu
 • pripremu i organizaciju skupova i konferencija
 • sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi različitih edukacijskih akcija, javnih skupova i programa za građane u lokalnoj zajednici

RADNA MJESTA

 • Voditelj odjela za međunarodnu suradnju i projekte
 • Savjetnik za međunarodnu suradnju i projekte
 • Viši stručni suradnik za projekte
 • Viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju
 • Stručni suradnik za međunarodnu suradnju i projekte
ODJEL ZA MARKETING I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Odjel za marketing i odnose s javnošću zadužen je za planiranje i provedbu marketinških i komunikacijskih aktivnosti nastavno na sve djelatnosti Ustanove, s ciljem jačanja institucionalnog imidža i unaprjeđenje pozicije brenda Ustanove.

Djelatnici Odjela:

 • osmišljavaju i provode marketinške i medijske kampanje za različite ciljne javnosti
 • razvijaju i unaprjeđuju komunikaciju Ustanove na službenim digitalnim platformama, društvenim mrežama i izravno prema publici
 • rade na poslovima produkcije i distribucije različitih oblika promotivnih materijala
 • kontinuirano prikupljaju podatke i provode istraživanje tržišta radi informacija o kretanju interesa ciljnih javnosti i trendovima u industriji te prilagođavaju marketinške i komunikacijske strategije Ustanove
 • održavaju i razvijaju kontakte s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim medijima
 • sudjeluju u dogovaranju i realizaciji sponzorstava i donacija
 • surađuju s ostalim Odjelima Ustanove u pripremi, provedbi i postprojektnim aktivnostima nacionalnih i europskih projekata s naglaskom na komunikacijske i marketinške aktivnosti
 • sudjeluju u pripremama svih kulturnih i poslovnih događanja

RADNA MJESTA

 • Voditelj odjela za marketing i odnose s javnošću
 • Savjetnik za marketing i odnose s javnošću
 • Viši stručni suradnik za marketing
 • Viši stručni suradnik za odnose s javnošću
 • Stručni suradnik za marketing i odnose s javnošću
ODJEL ZA TURIZAM I PRODAJU

Odjel za turizam i prodaju zadužen je za planiranje, organizaciju i provedbu suradnji s dionicima u turističkom sektoru, razvoj i unaprjeđenje gospodarskih djelatnosti i prodajnih aktivnosti Ustanove s ciljem povećanja posjećenosti lokacija, doživljaja posjetitelja i povećanja prihoda.

Zadatci odjela:

 • redovno komuniciranje i suradnju s turističkim zajednicama, turističkim agencijama, strukovnim udruženjima u turizmu i pružateljima usluga u turizmu
 • osmišljavanje i organiziranje prodajnog asortimana i prodajnih akcija
 • oblikuje ponude i mogućnosti za ustupanje prostora kojima Ustanova upravlja 
 • uspostavljanje, organizacija, širenje i praćenje svih kanala prodaje ulaznica za posjete lokacijama i organiziranim događanjima Ustanove

RADNA MJESTA

 • Voditelj odjela za turizam i prodaju
 • Savjetnik za turizam i prodaju
 • Viši stručni suradnik za turizam i prodaju
 • Stručni suradnik za turizam i prodaju
ODJEL ZA FINANCIJE

Odjel za financije zadužen je za praćenje financijskih aktivnosti Ustanove.

Zadatci Odjela:

 • izrađuje financijske izvještaje u skladu s odredbama zakona i ostalih propisa,
 • vodi poslovne knjige, pomoćne analitičke evidencije, evidenciju osnovnih sredstava te blagajničko poslovanje
 • obavlja obračune i isplatu materijalnih prava,
 • evidentira sve poslovne događaje, kontrolira naplatu i evidentira prihode prema izvorima financiranja te namjensko trošenje sredstava
 • financijski prati i knjigovodstveno evidentira EU projekte
 • izrađuje financijske planove te (po potrebi) priprema i izrađuje prijedloge izmjena i dopuna proračuna i preraspodjele sredstava
 • prati usklađenost strateških i drugih planova s proračunom, odnosno financijskim planom institucije,
 • prati i koordinira razvoj i unaprjeđenje sustava unutarnjih kontrola, analize i podnošenja izvješća o izvršenju financijskih planova

RADNA MJESTA

 • Voditelj odjela za financije
 • Savjetnik za financije
 • Viši stručni suradnik za financije
 • Stručni suradnik za računovodstvo
ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I NABAVU

Odjel za opće poslove i nabavu zadužen je za predlaganje i izradu općih akata Ustanove, praćenje i primjenu pravnih propisa, pružanje stručne pomoći ravnatelju u pogledu osiguranja zakonitosti rada, obavljanje poslova vezanih uz statusne promjene Ustanove te pripremu svih prijedloga ugovora.

U Odjelu se:

 • obavljaju poslovi vezani za primitak i raspoređivanje pošte, vođenje urudžbenog zapisnika, internu dostavu, otpremu pošte
 • stručni i tehnički poslovi pismohrane i čuvanja arhivske građe te drugi upravno-stručni i administrativni poslovi
 • provode propisi iz područja radno-pravnih odnosa, pripremaju i provode opći i pojedinačni akti iz područja radno-pravnih odnosa (pripremanje ugovora o radu i drugih ugovora, provođenje postupka prijma u Ustanovu, vođenje propisanih očevidnika iz područja radno-pravnih odnosa zaposlenih, predlaganje, ustrojavanje i vođenje evidencije te obavljanje i drugih poslova iz svog djelokruga)
 • obavljaju poslovi javne i jednostavne nabave za potrebe Ustanove: predlaganje, ustrojavanje i vođenje evidencije i priprema podataka za stručne podloge za izradu strategija, programa i planova Ustanove; izrada objedinjenog plana nabave; definiranje načina, procedura i predmeta nabave sukladno propisima koji reguliraju javnu i jednostavnu nabavu; vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma s redovnim ažuriranjem podataka

RADNA MJESTA

 • Voditelj odjela za opće poslove i nabavu
 • Savjetnik za opće poslove i nabavu
 • Viši stručni suradnik za pravne poslove
 • Stručni suradnik za opće poslove i nabavu
 • Tajnik
ODJEL ZA TEHNIČKE POSLOVE, ODRŽAVANJE I ZAŠTITU

Odjel za tehničke poslove, održavanje i zaštitu organiziran je u dvije sekcije: za tehničku produkciju i IT te održavanje i zaštitu.

1. Sekcija za tehničku produkciju i IT zadužena je za:

 • organiziranje i koordinaciju korištenja zvučne, rasvjetne, scenografske i multimedijalne opreme u svrhu tehničke produkcije i realizacije svih događanja na lokacijama kojima Ustanova upravlja
 • organiziranje postavljanja opreme,  održavanje i koordinaciju tonske i druge probe za potrebe održavanja programa, audio i video snimanje na lokacijama
 • organiziranje i koordinaciju fizičke zaštite i zaštite od požara na lokacijama za vrijeme održavanja programa te koordinaciju tehničke produkcije prema smjernicama Odjela za programsku produkciju.
 • koordinaciju s vanjskim suradnicima, organizatorima i ostalim vanjskim pružateljima usluga pri tehničkoj produkciji događanja.
 • samostalno izvođenje tehničke produkcije na manjim događanjima
 • nabavu, održavanje i nadogradnju kompletne informatičke, multimedijalne i komunikacijske opreme Ustanove, njeno evidentiranje te skrb o njenom urednom i pravilnom korištenju

2. Sekcija za održavanje i zaštitu zadužena je za:

 • uredno i pravilno korištenje imovine i sredstava za rad te vođenje evidencije o tehničkom stanju cjelokupne imovine Ustanove
 • organizaciju i izvedbu poslova tekućeg i investicijskog održavanja objekata i nadzor na funkcionalnim korištenjem objekata, instalacija i ostalih sadržaja na lokacijama
 • tehničko održavanje prostorija, klimatizaciju, urednost i higijensko održavanje objekata Ustanove
 • koordinaciju poslova sa suradnicima i vanjskim izvođačima, nabavljanje materijala, strojeva i opreme nužne za rad. 
 • provođenje mjera zaštite od požara, koordinaciju poslova protupožarne zaštite na objektima te druge poslove koji proizlaze iz Zakona o zaštiti na radu

RADNA MJESTA

 • Voditelj odjela za tehničke poslove, održavanje i zaštitu

1. Sekcija za tehničku produkciju i IT

 • Glavni tehnički producent
 • Specijalist za informatički menadžment
 • Organizator za video produkciju
 • Majstor svjetla
 • Majstor tona
 • Tehničar svjetla
 • Tehničar za ton

2. Sekcija za održavanje i zaštitu

 • Glavni tehničar za održavanje i zaštitu
 • Tehničar za hortikulturu
 • Tehničar za održavanje
ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE

Odjel za operativne poslove zadužen je za koordinaciju svih aktivnosti na lokacijama kojima Ustanova upravlja, kao i svim ostalim lokacijama koje Ustanovi povjeri Osnivač po posebnim odlukama.

Aktivnosti i zadatci Odjela:

 • Odjel je odgovoran za svakodnevnu suradnju i komunikaciju sa svim ostalim Odjelima Ustanove
 • Odjel je zadužen za protok informacija iz ostalih Odjela prema djelatnicima na lokacijama
 • u Odjelu se vrši planiranje i provedba svih operativnih poslova potrebnih za funkcionalno poslovanje u dnevnom i večernjem radnom vremenu – organizacija i evidencija radnog vremena svih djelatnika; prilagodba radnog vremena objekata, blagajni i trgovina tijekom cijele godine; organizacija poslova za prihvat posjetitelja, posebnih i protokolarnih posjeta, provedbu događanja; koordinacija vanjskih službi i suradnja sa zakupoprimcima i nositeljima koncesijskih odobrenja za rad na lokacijama kojima Ustanova upravlja
 • Odjel je zadužen za vođenje evidencija i statistika o broju posjetitelja, ulaznica, dokumentacije o radu blagajni i trgovina, zalihama i distribuciji promotivnih i informativnih materijala na lokacijama

RADNO MJESTO

 • Voditelj Odjela za operativne poslove
 • Glavni koordinator lokacija
 • Koordinator lokacije
 • Vodič - informator
 • Prodavač - blagajnik
 • Spremačica
ODJEL HRVATSKI CENTAR KORALJA ZLARIN

Odjel Centar koralja Zlarin zadužen je za koordinaciju svih aktivnosti na lokacijama u kući Šare i Kažerma na otoku Zlarinu te je odgovoran za svakodnevnu suradnju i komunikaciju s ostalim Odjelima Ustanove i protok informacija prema djelatnicima na lokaciji.

Aktivnosti i zadatci Odjela:

 • planira i provodi sve operativne poslove potrebne za funkcionalno poslovanje lokacija što uključuje organizaciju radnog vremena djelatnika i objekata, blagajni i trgovina tijekom cijele godine; organizira poslove za prihvat posjetitelja i provedbu događanja; koordinira s vanjskim službama i suradnicima
 • osmišljava, organizira i realizira edukativni program Ustanove, stalni postav, izložbe i druga događanja; bavi se realizacijom suradnje s različitim ustanovama
 • vodi evidenciju i statistika o broju posjetitelja, ulaznica, dokumentacije o radu blagajni i trgovina, zalihama i distribuciji promotivnih i informativnih materijala na lokacijama

RADNA MJESTA

 • Voditelj odjela Centar koralja Zlarin
 • Vodič - informator
 • Prodavač - blagajnik

Želiš li čuti novosti?

Pretplati se na newsletter!

Ostavi nam mail!
Sponzori Tvrđave kulture
Partneri i pokrovitelji Tvrđave kulture
Medijski pokrovitelji Tvrđave kulture
Postavke pristupačnosti

Dragi posjetitelji,

u petak 14.lipnja Tvrđava sv. Mihovila otvorena je do 19 sati.
Hvala na razumijevanju!

-----

Dear visitors,

on Friday, June 14th, St. Michael's Fortress will be open until 7 PM.
Thank you for your understanding!